הצהרת בריאות

על מנת להשלים את תהליך ההרשמה ולהשתתף במרוץ, הנך מחויב לקרוא בעיון ולחתום על הצהרת הבריאות שלפניך. לתשומת ליבך, השתתפות בריצת מרתון מחייבת קיום אימונים סדירים, הכנה נאותה של הגוף, בריאות וכשירות לריצה. במידה ואינך עומד בתנאים מקדימים אלו, הנך מנוע מלהשתתף במרוץ. מחויבותך האישית למצבך הבריאותי ולהשלכות האפשריות במידה ומצבך הרפואי אינו מאפשר את המאמץ המתבקש במהלך המרוץ, הינה באחריותך המלאה בלבד. במידה ויתעורר הצורך, עליך להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך, בנוגע לבעיות רפואיות אשר עשויות לסכן את בריאותך במהלך המרוץ.

הצהרה: • אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני מתעתד להשתתף באירוע ספורט המהווה מאמץ גופני ניכר. אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו. אני מבין כי השתתפותי במידה ואיני מוכן גופנית כראוי עלולה לסכן את בריאותי. אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך למרוץ ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני ההשתתפות בפעילות ולקבל אישורו לביצוע המאמץ. •אני מוותר בזאת על כל טענה כלפי האגודה למלחמה בסרטן, הוועדה המארגנת, עיריית ירושלים, ומי מטעמה, בכל הנוגע לאחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם המרוץ במהלכו או אחריו, ולרבות נזקי רכוש ו/או אבדן ציוד שייגרמו לי. מוסכם עלי שהגורמים המארגנים יהיו רשאים לקבל כל החלטה הנוגעת לביטול ו/או שינוי כלשהו במועדי המרתון או במסלולים או לביטול מלא ו/או חלקי של המרתון וזאת עקב תנאי מזג אויר שיהיו צפויים לפני המרתון ו/או יתממשו בזמן קיום המרתון ואני מוותר על כל טענה בקשר לכך. אני החתום מטה מתחייב שלא אתבע תביעת נזיקין את הגופים שהוזכרו לעיל. •אני מסכים לכך שהאגודה למלחמה בסרטן, מטה המרתון, גורמי החסות של מרתון ירושלים, ועיריית ירושלים, רשאים להשתמש בתצלומים בהם אני מופיע במהלך המרתון, לפניו ובסיומו, לצרכי פרסום ויחסי ציבור וכן יהיו רשאים לשדר את המרתון בחלקו ו/או בשלמותו בכל מדיית שידור קיימת או שתהיה קיימת בעתיד (טלוויזיה, אינטרנט, סלולאר ו/או כל מדיה אחרת) , ללא תמורה.